Laitokset

Erillislaitos

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Depts_Maths_photo_Julia_Weckman_165x215px.jpgMatematiikan ja systeemianalyysin laitoksella tehdään kunnianhimoista tutkimusta, joka suuntautuu erityisesti matemaattiseen analyysiin, numeeriseen analyysiin, stokastiikkaan sekä systeemi- ja operaatiotutkimukseen. Laitos vastaa myös Aalto-yliopiston neljän tekniikan koulun matematiikan perusopetuksesta sekä kouluttaa diplomi-insinöörejä ja tohtoreita matematiikan, mekaniikan ja systeemi- ja operaatiotutkimuksen aloilla.

Laitoksemme on saanut tunnustusta siitä, että se pystyy poikkeuksellisen hyvin hankkimaan ulkoista rahoitusta ja johdattamaan opiskelijoitaan konkreettisten sovellus- ja tutkimusprojektien pariin, jotka nousevat laitoksen kumppaneiden tarpeista. Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen sivuille

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Uusi Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos aloitti toimintansa 1.1.2015 ja se muodostui entisen O.V. Lounasmaa-laboratorion aivotutkimusyksikön sekä Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksen yhdistyessä.

Depts_BECS_Network_crop_image_Prof_Jari_Saramäki_165x215px.jpgTutkimus laitoksella keskittyy neljälle avainalueelle: lääketieteellinen tekniikka ja biofysiikka, aivot ja mieli sekä ihmisaivojen toiminnan ei-invasiivinen kuvantaminen.

Tutkimuskohteiden mittakaava ulottuu kvanteista laajoihin verkoistoihin: nanosysteemit, molekyylien vuorovaikutus, neuronit, aivot ja sydän, tietoisuus, informaatioteknologia ja sosiaaliset sekä taloudelliset verkostot.

Laitoksen tutkimus keskittyy systeemitason neurotieteeseen, minkä ohella ryhmissä kehitetään vahvasti uusia aivokuvantamisen menetelmiä. Se hallinnoi Aalto NeuroImaging (ANI) -infrastruktuuria, jonka muodostavat kolme kansallisesti merkittävää aivokuvantamisinfrastruktuuria (Aalto TMS -laboratorio, AMI Centre ja MEG Core). Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin niin terveiden kuin sairaidenkin aivojen toimintaa tarkasti hallituissa, mutta entistä monimutkaisemmissa kokeellisissa ympäristöissä, myös sosiaalisen kanssakäymisen aikana.

Laitoksella yhdistyvät kokeellinen tutkimus ja laskennalliset menetelmät, jonka seurauksena kehitetään algoritmeja sekä uusia teknologioita terveydenhuoltoon, lääketieteelliseen diagnostiikkaan, energiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien laajoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Teknillisen fysiikan laitos

Depts_Applied_Physics_magn_monopol-mainimage_165x215px.jpgTeknillisen fysiikan laitos tekee aktiivista fysiikan tutkimusta aloilla, jotka ovat tärkeitä teollisten sovellusten ja uuden teknologian synnyttämisen kannalta. Suuri osa tutkimuksesta keskittyy tiiviin aineen fysiikkaan ja materiaalifysiikkaan, kvanttifysiikkaan ja nano-optiikkaan sekä edistyneisiin energiatieteisiin.

1.1.2015  O.V. Lounasmaa -laboratorion kylmälaboratorio (Low Temperature Laboratory, LTL) yhdistyi Teknillisen fysiikan laitokseen.

Kylmälaboratoriossa tehtävä tutkimus keskittyy matalien, alle 1K lämpötilojen fysiikkaan ja nanoelektroniikkaan. Sen saavutukset matalien lämpötilojen fysiikan ja nanoelektroniikan alalla ovat johtaneet menestyneisiin sovelluksiin myös innovatiivisten instrumenttien ja kokeellisten paradigmojen kehityksessä. Uraauurtavan työn tuloksena on syntynyt useita maailmanennätyksiä alhaisimmissa mitatuissa lämpötiloissa. Samanaikaisesti laboratoriossa on kehitetty nanofysiikan mittalaitteita, joiden herkkyys lähestyy rajoja, joissa vallitsevat vain kvanttimekaniikan peruslait.

Teknillisen fysiikan laitoksella on pitkä perinne niin kokeellisessa kuin laskennallisessa ja teoreettisessa fysiikkatutkimuksessa. Sen piirissä toimii kolme kansallista tutkimuksen huippuyksikköä: laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö COMP (Finnish Center of Excellence in Computational Nanoscience), matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja kompponenttien huippuyksikkö LTQ (Finnish Center of Excellence in Low Temperature Quantum Phenomena and Devices) sekä Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö HYBER (Finnish Center of Excellence in Molecular Engineering of Biosynthetic Hybrid Materials).

Laitos kehittää ja hallinnoi kahta kansallista tutkimusinfrastruktuutia: Nanomikroskopiakeskus ja kylmälaboratorio. Tutkimusympärisöt on varustettu modernein, nanomateriaalien, matalien lämpötilojen sekä kvantti- ja nanoelektroniikka ilmiöiden tutkimukseen soveltuvin laitteistoin.

Teknillisen fysiikan laitos on vahva tohtoreiden kouluttaja: vuosittain sieltä valmistuu 15–20 uutta tohtoria. Uusia diplomi-insinöörejä valmistuu noin 20–25 vuodessa. Tärkeä osa laitoksen toimintaa on muille Aalto-yliopiston insinööriohjelmille tarjottava fysiikan perusopetus. Teknillisen fysiikan laitoksen sivuille

Tietotekniikan laitos

explosion_165_215.jpgTietotekniikan laitoksen tutkimus ja opetus edustavat maailman huippuluokkaa, rakentaen pohjaa tulevaisuuden tieteellisille, teknillisille ja yhteiskunnallisille saavutuksille. Työ yhdistää tieteellistä perustutkimusta innovatiivisiin sovelluksiin.

Tietotekniikan laitos on tunnettu pitkäjänteisestä, korkeatasoisesta ja innovatiivisesta tutkimuksesta, jota tehdään tasavertaisessa yhteistyössä muiden maailman johtavien tutkimusryhmien kanssa. Laitoksen tutkimus ratkaisee vaativia tutkimusongelmia ja kehittää niiden perusteella merkittäviä käytännön sovelluksia.

Tietotekniikan laitos pärjäsi hyvin U.S. News & World Reportin 2016 vertailussa. Laitos ylsi sijalle 20 Euroopassa ja sijalle 83 koko maailmassa. Tämä on ainoa suomalainen TOP-100 sijoitus teknologian ja eksaktien tieteiden alalla.

Tietotekniikan laitos on Aalto-yliopiston suurin laitos, ja myös suurin tietotekniikan yksikkö Suomessa. Laitoksella on 43 professoria ja yli 400 työntekijää. Laitos kuuluu Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakouluun ja sijaitsee Otaniemen kampuksella.

Laitoksella on kolme kansallista huippuyksikköä: Laskennallisen päättelyn huippuyksikkö (COIN), osa Molekyläärisen systeemi-immunologian ja fysiologian tutkimuksen huippuyksiköstä (SyMMyS) sekä Auringon pitkäaikaisvaihtelun vaikutusten tutkimuksen huippuyksikkö (ReSoLVE). Laitos on myös mukana EIT Digitalin toiminnassa.

Vuoden 2016 alusta Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Tietotekniikan tutkimuslaitos, HIIT (englanniksi) yhdistyi Tietotekniikan laitokseen. HIITin tutkimusalat ulottuvat tietojenkäsittelytieteen perusmenetelmistä ja -tekniikoista uusiin sovelluksiin ja niiden vaikutukseen ihmisiin ja yhteiskuntaan

Uusi tietotekniikan laitos aloitti toimintansa 1.1.2015. Tietotekniikan laitoksen sivuille. Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIITin sivuille.

Tuotantotalouden laitos

Depts_TUTA_Kuva004_165x215px.jpgTuotantotalouden laitos (TUTA) on alansa johtava laitos Suomessa. Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen ymmärrykseen organisaatioista tavalla, joka synnyttää arvoa tuottavia prosesseja ja menestyksellistä liiketoimintaa. Laitoksen keskeinen painopistealue on teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentaminen ja muutos, jota tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä: strategia, operaatiot ja ihmiset.

Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat perustan opetukselle. Laitoksessa toimii myös erillinen BIT-tutkimuskeskus. BITillä on yli 20 vuoden kokemus monialaisesta tutkimuksesta. Se tarjoaa ainutlaatuisen foorumin laitoksen akateemiselle tutkimukselle, jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Tuotantotalouden laitoksen sivuille

EIT Digital

Depts_EIT ICT Labs_copyright_Matthias Steffen Photography_165x215px.jpg

EIT Digital on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja innovaatioyhteisö, jonka tarkoituksena on tehdä Euroopasta tietotekniikan innovoinnin maailmanlaajuinen johtaja. Luomalla uudentyyppisiä kumppanuuksia johtavien yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen välillä Euroopassa yhteisö vauhdittaa alan innovointia ja kokoaa yhteen eri maiden ihmiset, toimialat ja organisaatiot. Se luo ensiluokkaista liiketoimintaa alan tutkimustulosten laajemman ja nopeamman teollistamisen ansiosta.

EIT Digitalin maisteri- ja tohtorikoulu lujittaa yrittäjyyteen liittyviä ICT-huipputaitoja valjastamalla korkeakoulutuksen edistämään innovointia ja yrittäjyyshenkeä. EIT Digitalin sivuille (englanniksi).

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.01.2017.